Правила

Офіційні правила участі у Акції
під умовною назвою
«Подаруй мить щастя учасникам 7-го сезону Передачі «Х-фактор» разом зі Світоч®»
(надалі – Правила /Офіційні правила)

1. Загальні положення Акції
1.1. Організатором Акції під умовною назвою «Подаруй мить щастя учасникам 7-го сезону Передачі «Х-фактор» разом зі Світоч®» (надалі – «Акція») є Товариство з обмеженою відповідальністю «Нестле Україна», що знаходиться за адресою: 04070, м. Київ, вул. Верхній Вал, 72 в літері «А’»; код ЄДРПОУ: 32531437 (надалі – Організатор).
1.2. Виконавцем Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «СТАРЛАЙТ ДІДЖИТАЛ», що знаходиться за адресою: Україна, м. Київ, вул. І. Шевцова, 1; код ЄДРПОУ: 36123396 (надалі – Виконавець).
1.3. Дана Акція проводиться з метою формування або підтримання обізнаності споживачів реклами та їх інтересу щодо продукції, яка випускається під ТМ «Світоч®». Акція носить розважальний характер.

2. Умови проведення Акції
2.1. Акція проводиться на всій території України, крім Автономної республіки Крим та зони проведення АТО, в мережі Інтернет на веб-сайті https://svitoch-xfactor.stb.ua/ (надалі – Місце/Територія проведення Акції).
2.2. Загальний період проведення Акції: з 09:00 годин 05 листопада 2016 р. до 18:00 годин 23 грудня 2016 р. (надалі – Період проведення Акції) і складається з 7 етапів:
2.2.1. 1 етап: з 09:00 годин 05 листопада 2016 р. до 18:00 годин 11 листопада 2016 р.;
2.2.2. 2 етап: з 09:00 годин 12 листопада 2016 р. до 18:00 годин 18 листопада 2016 р.;
2.2.3. 3 етап: з 09:00 годин 19 листопада 2016 р. до 18:00 годин 25 листопада 2016 р.;
2.2.4. 4 етап: з 09:00 годин 26 листопада 2016 р. до 18:00 годин 02 грудня 2016 р.;
2.2.5. 5 етап: з 09:00 годин 03 грудня 2016 р. до 18:00 годин 09 грудня 2016 р.;
2.2.6. 6 етап: з 09:00 годин 10 грудня 2016 р. до 18:00 годин 16 грудня 2016 р.;
2.2.7. 7 етап: з 09:00 годин 17 грудня 2016 р. до 18:00 годин 23 грудня 2016 р.
2.3. Акція не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу. Фонд Подарунків Акції не формується з внесків Учасників Акції.
3. Вимоги до Учасників Акції
3.1. До участі у Акції запрошуються дієздатні громадяни України, яким на момент проведення Акції виповнилося 18 років, які постійно проживають на території України, є користувачами Сайту https://svitoch-xfactor.stb.ua/ (надалі – Сайт) та соціальних мереж «Одноклассники», «Facebook» або «ВКонткте» (надалі разом згадуються як «Соціальні мережі»), та які в Період проведення Акції виконали всі правила та умови цієї Акції, викладені в даних Правилах (надалі – Учасники/ Учасники Акції).
3.2. Учасниками Акції не визнаються та не можуть бути наступні особи, не залежно від виконання ними умов даних Правил:
– власники, працівники та представники (а також їхні найближчі родичі: чоловік або дружина, дитина, брат, сестра, батько, мати, дід, баба) Організатора/Виконавця та будь-якої третьої особи залученої до організації та проведення Акції;
– іноземці й особи без громадянства;
– неповнолітні та недієздатні особи;
– особи, що не проживають на території України на постійній основі або проживають на території АРК та в зоні проведення АТО;
– особи, що не є користувачами Сайту та Соціальних мереж (не зареєстровані/авторизовані в Соціальних мережах та на Сайті, вказаних у п. 3.1. цих Правил).
3.3. Участь у Акції обмежено дієздатних осіб здійснюється через їхніх законних представників у порядку, передбаченому законодавством України .
3.4. Організатор/Виконавець Акції не зобов’язані перевіряти правоздатність та/або дієздатність Учасників Акції.
3.5. Учасники Акції під час участі у Акції зобов’язуються:
3.5.1. дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України;
3.5.2. дотримуватися правил користування Сайтом / Соціальними мережами;
3.5.3. вказувати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у даних Правилах;
3.5.4. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Акції;
3.5.5. не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого Учасника у Акції.
3.6. Беручи участь у Акції Учасник Акції погоджується та підтверджує факт ознайомлення та повної згоди з даними Правилами.
3.7. Беручи участь у Акції, Учасник Акції розуміє та погоджується з тим, що будь-яка добровільно надана ним інформація, у тому числі персональні дані Учасника, можуть оброблятися Організатором з метою подальшого можливого надсилання йому інформації, в т.ч. рекламного характеру, про наступні заходи/конкурси/акції Організатора, а також на інші цілі, визначені даними Правилами. Приймаючи умови даних Правил, Учасники Акції тим самим надають згоду на таку обробку персональних даних з метою вільного поширення і використання Організатором та/або іншими уповноваженими Організатором Акції особами доки не мине потреба.
3.8. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе Організатором Акції, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам) та обсягу наданої згоди, зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення Учасника, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором або Виконавцем Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».
3.9. З моменту прийняття умов даних Правил, шляхом проставляння Учасником Акції електронної відмітки, вчинення дій, що свідчать про участь у Акції, згода з умовами даних Правил та згода на обробку персональних даних вважається наданою відповідним Учасником Акції.
3.10. Беручи участь у Акції, кожен Учасник Акції надає свою згоду на використання Виконавцем імені та фотографії Учасника Акції з профілю Соціальної мережі, через яку відбувалася реєстрація у Акції. Використання імені та фотографії Учасника Акції з профілю здійснюється лише з метою розміщення на Сайті Акції https://svitoch-xfactor.stb.ua/ під час проведення Акції та розміщення результатів розіграшу Подарунків. Фотографія Учасника з профілю Соціальної мережі, через яку відбувалася реєстрація у Акції, не повинні порушувати принципів моралі та чинного законодавства України, в тому числі, але не виключно честь та гідність будь-якої особи, держави, викликати релігійну, міжнаціональну та іншу ворожнечу, тощо. Кожен Учасник гарантує, що використання фотографії та інших наданих Учасником даних в рамках цієї Акції не порушить жодних прав третіх осіб (в тому числі, але не виключно авторського права), Учасник гарантує, що Організатор/Виконавець не буде сплачувати будь-яких платежів у зв’язку із розміщенням таких фотографій. У випадку виникнення будь-яких претензій щодо порушення прав третіх осіб вони мають бути вирішені Учасником самостійно без залучення Організатора/Виконавця.
3.11. Беручи участь у Акції, кожен Учасник Акції підтверджує, що з моменту початку його участі у Акції він належним чином повідомлений (без необхідності додаткового письмового повідомлення) про мету збору його Персональних даних, та ознайомлений з правами, передбаченими Законом України «Про захист персональних даних» (на отримання відомостей про місце розташування Виконавця як володільця/розпорядника його персональних даних; вимагати від Організатора як володільця/розпорядника його персональних даних, уточнення своїх персональних даних; застосовувати передбачені законом засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних).
3.12. Обробка персональних даних може здійснюватися Виконавцем Акції самостійно або може бути передана іншим особам на підставі договору з умовою збереження конфіденційності.
3.13. Виконавець Акції не несе жодної відповідальності за захист персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, зміни, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій третіх осіб. Також, Виконавець Акції не несе жодної відповідальності за порушення прав третіх осіб внаслідок дій Учасника Акції з розміщення таких персональних даних .
3.14. Учасник Акції, що не погоджується з умовами даних Правил та/або відмовився від надання згоди на обробку персональних даних втрачає право на подальшу участь у Акції.
3.15. Надання Учасником недостовірних/некоректних даних для участі у Акції, в тому числі щодо засобів зв’язку з таким Учасником Акції позбавляє його права на отримання належного йому Подарунку Акції.
3.16. Учасник Акції, що не виконує/неналежно виконує умови даних Правил, втрачає право на подальшу участь у Акції. Організатор Акції залишає за собою право відсторонити від участі у Акції Учасників, які порушили положення та вимоги даних Правил.

4. Порядок і спосіб інформування Учасників Акції про Правила та результати Акції
4.1. Інформування Учасників проводиться шляхом розміщення Правил і результатів Акції у глобальній мережі Інтернет на Сайті за адресою: https://svitoch-xfactor.stb.ua/ протягом усього Періоду проведення Акції.
4.2. Ці Правила Акції набувають чинності з дати їх оприлюднення на Сайті за адресою: https://svitoch-xfactor.stb.ua/. Ці Правила Акції можуть бути змінені та/або доповнені Організатором протягом всього строку проведення Акції із дотриманням вимог чинного законодавства України. Вказані зміни можливі у випадку їхнього затвердження Організатором та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила Акції (п. 4.1.). Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил Акції.

5. Умови участі у Акції
5.1. Особі, що відповідає вимогам п.3. Правил, для участі у Акції необхідно:
5.1.1. відвідати сторінку Передачі «Х-фактор» 7-го сезону на веб-сайті http://xfactor.stb.ua/;
5.1.2. зайти на сторінку свого улюбленого учасника Передачі «Х-фактор» 7-го сезону та натиснути кнопку «Підтримати» після чого здійснюється перехід на персональну сторінку обраного учасника Передачі «Х-фактор» 7-го сезону на Сайті Акції https://svitoch-xfactor.stb.ua/;
5.1.3. на персональній сторінці учасника Передачі «Х-фактор» 7-го сезону на Сайті Акції є можливість підтримати обраного учасника шляхом вибору побажань, які розміщені у вигляді плитки шоколаду «Світоч», для чого необхідно:
5.1.3.1. здійснити авторизацію (реєстрацію) через будь-яку Соціальну мережу (ВКонтакте, Одноклассники, Facebook) у вспливаючому вікні, яке з’явиться під час натискання на побажання у стилізованій плитці шоколаду «Світоч®» (розміщена на сторінці учасника);
5.1.3.2. погодитися з правилами Акції та наданням персональних даних, вказаних в Соціальній мережі, через яку відбувається авторизація, в тому числі з правом розміщення фотографії профілю та імені із соціальної мережі, через яку відбувається авторизація, на Сайті Акції https://svitoch-xfactor.stb.ua/ ;
5.1.3.3. обрати із запропонованих фраз у плитці шоколаду «Світоч®», яка стає доступною після проходження авторизації, власне побажання для обраного учасника Передачі «Х-фактор» 7-го сезону.;
5.1.3.4. натиснути кнопку «Надіслати», після чого обране побажання публікується на персональній сторінці обраного учасника Передачі «Х-фактор» 7-го сезону. Сформоване побажання розміщується разом із фотографією та/або ім’ям Учасника Акції із соціальної мережі, через яку відбувалася авторизація. Всі побажання від різних Учасників Акції відображаються в хронологічному порядку, найсвіжіше за часом побажання розміщується на самому верху плитки;
5.1.3.5. поділитися створеним побажанням на своїй сторінці у Соціальній мережі, через яку здійснювалася авторизація, а також в інших Соціальних мережах. Створеним побажанням можна ділитися необмежену кількість раз у різних Соціальних мережах. Кожне новостворене побажання на Сайті, яким Учасник Акції поділився у Соціальній мережі, через яку відбувалася авторизація, дорівнює одному шансу (надалі – шанс) на визначення такого Учасника Акції переможцем у відповідності до п. 7. Цих Правил. В разі, якщо Учасник Акції поділився одним побажанням більше ніж один раз, то до участі в розіграші заноситься лише один шанс. Всі повідомлення на сторінці Учасника Акції в Соціальній мережі, через яку здійснено авторизацію, повинні бути публічними, тобто відкритими для всіх користувачів відповідної Соціальної мережі.

Зверніть увагу, що в розіграші Подарунків приймають участь лише ті побажання, якими Учасник Акції поділився у соціальній мережі.

5.2. Один Учасник Акції має право прийняти участь у Акції необмежену кількість раз.
5.3. Один Учасник Акції має право на авторизацію (реєстрацію) у Акції тільки один раз і тільки через одну соціальну мережу. У випадку здійснення Учасником множинної (багаторазової) авторизації на Сайті за допомогою декількох соціальних мереж, такий Учасник буде вважатися порушником даних Правил, у зв’язку з чим не матиме права на подальшу участь у Акції та на отримання Подарунків Акції.
5.4. Учасникам Акції забороняється реєструватися на Сайті по декілька разів. При цьому, множинна реєстрація одного Учасника Акції визначається модераторами Сайту по сукупності декількох параметрів, наприклад: ім’я, вік, прізвище Учасника та ін.
5.5. Якщо у Організатора/Виконавця виникають підстави підозрювати, що Учасник здійснює множинну реєстрацію на Сайті, результати Акції такого Учасника (всі підозрілі реєстрації, що будуть зараховані до даного Учасника) можуть бути анульовані і не будуть брати участі в Акції до моменту пред’явлення Учасником (кожним зареєстрованим акаунтом) даних, що засвідчують реальність існування всіх цих зареєстрованих Учасників.
5.6. У разі не пред’явлення відповідним Учасником (кожним зареєстрованим акаунтом) даних, що засвідчують реальність існування всіх цих зареєстрованих Учасників або релевантність їх сторінок у Соціальній мережі, через які здійснювалася авторизація (реєстрація) на Сайті, такі Учасники (Учасник) виключаються з переліку Учасників Акції та не мають права претендувати на участь у розіграші Подарунків Акції. Рішення про виключення такого Учасника є остаточним.
5.7. Організатор/ Виконавець не несуть відповідальності за технічні неполадки, пов’язані з реєстрацією Учасників на Сайті та сторінках Соціальних мереж.
5.8. Кожен Учасник самостійно несе відповідальність за інформацію, розміщену на його персональній сторінці у Соціальній мережі (фото матеріали, текстова інформації, персональні дані та ін.). Організатор/ Виконавець не зобов’язані перевіряти та нести відповідальність за відповідність інформації, розміщеної Учасником на його персональній сторінці у Соціальній мережі, вимогам чинного законодавства України.
5.9. За результатами Акції Виконавцем формується та кожної доби оновлюється таблиця, яка містить інформацію про всіх Учасників Акції.

6. Подарунковий фонд Акції
6.1. Подарунковий фонд Акції складається із:
6.1.1. Подарунків Акції: Набір, що складається із рюкзака і набору шоколаду ТМ «Світоч®» (6 плиток шоколаду ТМ «Світоч®» в асортименті (визначення асортименту шоколаду здійснюватиметься за власним вибором Організатора)). Загальна кількість подарунків (наборів) – 16 шт. (по 2 шт. за кожен етап Акції та 2 шт. за весь період проведення Акції).
6.2. Подарунковий фонд Акції є обмеженим і становить вищевказану кількість Подарунків. Відповідальність Організатора Акції не виходить за межі вартості та кількості Подарунків Акції, передбачених розділом 6 цих Правил.
6.3. Організатор Акції залишає за собою право збільшувати загальний Подарунковий фонд Акції, або включити в нього інші Подарунки, не передбачені цими Правилами. Якщо такі зміни будуть мати місце, Організатор/Виконавець повідомляє про них в порядку, передбаченому в п.4.1. цих Правил.
6.4. Зовнішній вигляд Подарунків Акції (розмір, колір, тощо) зображений на рекламно-інформаційних матеріалах Акції може відрізнятись від фактичного зовнішнього вигляду реальних Подарунків Акції.
6.5. Заміна Подарунків грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. Подарунки обміну та поверненню не підлягають, окрім випадків, передбачених чинним законодавством України.
6.6. Зобов’язання Організатора/Виконавця щодо якості Подарунків, передбачених у цих Правилах, обмежені гарантіями, наданими їх виробниками.
6.7. Подарунки, які залишилися невитребуваними, використовуються Організатором на його власний розсуд.
6.8. Фонд Подарунків складається за рахунок власних засобів Організатора Акції і використовується виключно для надання Подарунків Переможцям Акції, що здобули на них право.

7. Визначення переможців Акції
7.1. Переможці Акції — це Учасники Акції, які здобули право на отримання Подарунків.
7.2. Розіграш Подарунків по кожному етапу Акції:
7.2.1. Учасник Акції (у разі виконання всіх умов даних Правил), який протягом одного з етапів Акції (п. 2.2. цих Правил) створив одне (або більше) побажання учаснику Передачі «Х-фактор» 7-го сезону та поділився таким побажанням на своїй сторінці в Соціальній мережі, через яку здійснювалась реєстрація в Акції, має право на прийняття участі у розіграші Подарунку по відповідному етапу Акції. При цьому, якщо на момент проведення розіграшу по відповідному етапу Акції, Учасник створить більше ніж 1 (одне) побажання, та поділиться ним на своїй сторінці в Соціальній мережі, через яку здійснювалась реєстрація на Сайті, то його шанси на отримання Подарунку по відповідному етапу Акції збільшаться. Кожне 1 (одне) належним чином створене побажання, яким Учасник поділився на своїй сторінці в Соціальній мережі, через яку здійснювалась реєстрація на Сайті, надає Учаснику один шанс на перемогу у розіграші Подарунків по відповідному етапу Акції.
7.2.2. За результатами проведення кожного етапу Акції щотижня, по понеділках, починаючи з 14 листопада 2016 року по 26 грудня 2016 року серед всіх шансів (п.5.1.3.5. цих Правил) всіх Учасників Акції, що належним чином виконали всі умови даних Правил протягом відповідного етапу Акції, буде визначено по 2 (два) Переможця відповідного етапу Акції, кожен з яких здобуде право на отримання одного Подарунку Акції, передбаченого п. 6.1.1. даних Правил.
7.2.3. Шанси Учасників Акції, які за результатами розіграшу по відповідному етапу Акції, не потрапили до переліку Переможців Акції, не переносяться на наступний етап Акції та не приймають Участь у подальших розіграшах Подарунків Акції. Шанси Учасників Акції приймають участь лише у розіграші по тому етапу Акції, протягом якого такі Шанси були отримані Учасником.
7.3. Розіграш Подарунків за весь період проведення Акції:
7.3.1. Учасник Акції (у разі виконання всіх умов даних Правил), який протягом всього періоду проведення Акції (п. 2.2. цих Правил) створив одне (або більше) побажання учаснику Передачі «Х-фактор» 7-го сезону та поділився таким побажанням на своїй сторінці в Соціальній мережі, через яку здійснено реєстрацію (авторизацію) на Сайті, має право на прийняття участі у розіграшу Подарунку за весь період проведення Акції.
7.3.2. За результатами проведення Акції 26 грудня 2016 року серед всіх Учасників Акції, що належним чином виконали всі умови даних Правил протягом періоду проведення Акції, буде визначено 2 (два) Переможця Акції, кожен з яких здобуде право на отримання одного Подарунку Акції, передбаченого п. 6.1.1. даних Правил.
7.3.3. Учасники Акції, що були визначені Переможцями відповідного етапу Акції не приймають участь у розіграші Подарунку за весь період проведення Акції.
7.4. Переможців буде визначено за допомогою програми вибору випадкових чисел https://www.random.org/. Зазначеною програмою буде сформовано перелік з шансів всіх Учасників Акції певного етапу Акції. Два перших Учасника у зазначеному переліку вважаються Переможцями відповідного етапу Акції, та здобувають право на отримання Подарунку Акції передбаченого п. 6.1.1. цих Правил. Разом із основними Переможцями буде обрано 4 додаткових Переможця (позиції з 3 по 6 в переліку, що сформований зазначеною програмою), які мають можливість отримати Подарунок в разі невиконання основним Переможцем відповідного етапу Акції умов даних Правил.
7.5. Один Учасник Акції має можливість отримати лише один Подарунок протягом всього періоду проведення Акції.
7.6. Протягом 3-х календарних днів після проведення кожного розіграшу, Виконавцем буде проведено перевірку Переможця на дотримання умов даних Правил, та не пізніше 7-ми календарних днів після проведення відповідного розіграшу буде оголошено фінальні результати визначення Переможця, що будуть розміщені на Сайті Акції https://svitoch-xfactor.stb.ua/.
7.7. У випадку виявлення фактів порушення Учасником положень цих Правил, такий Учасник автоматично і без права оскарження вибуває з переліку Переможців Акції, а новим Переможцем замість Учасника, що вибув, визначається наступний Учасник Акції з переліку додаткових переможців.
7.8. Результати визначення Переможців Акції є остаточними, оскарженню не підлягають та оформлюються Протоколом комісії, склад якої визначає Організатор за погодженням з Виконавцем.

8. Отримання Подарунків Акції
8.1. Виконавець, протягом 5 (п’яти) робочих днів після оголошення фінальних результатів визначення Переможців Акції (п. 7.6. цих Правил), що набули право на отримання Подарунків Акції, зв’язується з такими Переможцями через сторінку у Соціальній мережі, через яку було здійснено авторизацію на Сайті, та надасть інструкції з приводу отримання Подарунку Акції. В акаунті Учасника Акції у Соціальній мережі, через яку було здійснено реєстрацію на Сайті, мають бути відповідні налаштування, що дозволяють Організатору писати Учаснику Акції приватні повідомлення.
8.2. Після отримання повідомлення про перемогу у Акції, Переможець, що має право на отримання Подарунку, повинен протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання повідомлення підтвердити своє бажання отримати Подарунок і передати особисто або відправити через e-mail (електронну пошту) наступні копії документів та/або інформацію:
– повні (без скорочень) ім’я, прізвище, по-батькові Переможця, що отримує Подарунок, як це вказано в паспорті громадянина України;
– повну (без скорочень) поштову адресу доставки Подарунку: поштовий індекс, населений пункт, вулиця, будинок, квартира та інші відомості, необхідні для належної доставки;
– копію ідентифікаційного номеру Переможця (довідка про присвоєння ІПН);
– контактний телефон Переможця із зазначеним кодом населеного пункту або оператора мобільного зв’язку.
Копії документів, що надсилаються, повинні бути чіткими, щоб можна було розібрати усю інформацію, що надсилається. В разі якщо текст документів не чіткий, Переможець повинен повторно надіслати вказані Виконавцем файли.
8.3. У випадку виявлення факту ненадання Учасником копій документів та/або інформації, передбаченої п.8.2. цих Правил, надання Учасником неточних, неповних, недостовірних даних про себе, або якщо протягом 5 (п’яти) робочих днів після оголошення фінальних результатів визначення Переможців Акції, Виконавець не зможе зв’язатися з таким Переможцем, та/або при перевірці контактних даних Переможців виявляться недостовірні (невірні) дані, що унеможливлюють зв’язок з такими Переможцями Учасник автоматично і без права оскарження вибуває з переліку Переможців. У такому випадку Переможцем замість Учасника, що вибув, визначається наступний Учасник Акції з переліку додаткових переможців. При цьому, будь-яка компенсація Переможцям за не отримані Подарунки не буде проведена.
8.4. Подарунки вручаються в строк до 31 січня 2017 року.
8.5. Подарунки надсилаються Виконавцем на адресу Переможця Акції, що вказана ним у порядку, передбаченому п. 8.2. даних Правил засобами поштової доставки (Укрпошта або Нова пошта). Подарунок вважається врученим Переможцю Акції з моменту його передачі перевізникові. Витрати на відправку Подарунку несе Виконавець Акції.
8.5.1. До уваги мешканців АР Крим та Донецької і Луганської областей! У зв’язку із виниклими труднощами по доставці поштових відправлень на територію АР Крим та Донецької і Луганської областей (зона АТО), Переможці зобов’язані вказати поштову адресу доставки Подарунків на материковій частині України та в областях, відмінних від Донецької та Луганської. В разі не виконання даних вимог, Організатор/Виконавець можуть відмовити Переможцю в доставці йому Подарунку.
8.6. Під час отримання Подарунків Переможці зобов’язані підписати документи про отримання Подарунку і пред’явити оригінал паспорту.
8.7. Подарунок Акції отримує лише особа, яка отримала на нього право згідно з умовами цих Правил (Переможець Акції), і виключно у порядку, встановленому цими Правилами. У випадку, якщо Переможець з яких-небудь причин не може отримати Подарунок особисто, такий Переможець не має права передати/поступитися своїм правом будь-якій третій особі.
8.8. Грошова компенсація будь-якого Подарунку Акції не видається.
8.9. У разі виявлення неможливості вручення Подарунку Акції Переможцю Акції, Організатор має право розпорядитися незатребуваним Подарунком Акції на свій розсуд.
8.10. Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за подальше використання Переможцями Подарунків після їх вручення та/або за неможливість Переможцями скористатися належним їм Подарунками з будь-яких причин. Відповідальність за якість Подарунків несе виробник таких Подарунків.
8.11. При настанні обставин, вказаних в п.п. 8.3. і 8.5.1. цих Правил, Організатор/Виконавець передає Подарунки додатковим Переможцям (п. 7.4. Правил), які визнаються Переможцями Акції і які повинні виконати всі відповідні дії щодо отримання відповідних Подарунків, вказаних в даних Правилах.
8.12. Податковим агентом зі сплати податку на доходи фізичних осіб, у зв’язку із врученням Подарунків, відповідно до вимог діючого законодавства України є Виконавець.

9. Інші умови
9.1. Організатор та/або Виконавець Акції залишають за собою право перевірити документи, які засвідчують вік та особу Учасника.
9.2. Кожен Учасник Акції погоджується з тим, що відповідальність Організатора/Виконавця за цими Правилами Акції обмежується сумою вартості Подарунку, передбаченого Правилами Акції.
9.3. Організатор/Виконавець не несе відповідальності за неможливість контакту з Переможцями Акції. Переможці Акції несуть особисту відповідальність за достовірність наданої ними інформації.
9.4. Організатор/Виконавець не несе відповідальності за роботу та будь-які помилки операторів телефонного та Інтернет зв’язку, а також кур’єрських служб/пошти, внаслідок яких поштові відправлення не надійшли, надійшли із запізненням, їх було загублено чи пошкоджено; за настання обставин непереборної сили (форс-мажор).
9.5. Учасник Акції, що порушив будь-які правила Акції, в будь-якому випадку втрачає право на отримання Подарунку. Рішення про відмову в наданні Подарунку приймає Організатор Акції, це рішення є остаточним і оскарженню не підлягає. Організатор/Виконавець Акції не повинні давати пояснення щодо прийняття того чи іншого рішення.
9.6. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення даних Правил Акції, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих даними Правилами Акції, остаточне рішення приймається Організатором, яке не підлягає оскарженню.
9.7. Якщо будь-яке положення цих Правил Акції буде визнане недійсним чи таким, яке не відповідає вимогам законодавства України, ці Правила Акції залишаються чинними та продовжують діяти без цього положення, або у разі неможливості подальшої дії цих Правил Акції, рішення щодо Правил Акції приймається Організатором/Виконавцем.
9.8. Відповідно до вимог ст. 634 Цивільного кодексу України до договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю у Акції кожен Учасник свідчить і підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами Акції, буде їх дотримуватися та зобов’язується їх виконувати, що він ознайомлений з правами, які стосуються обробки та зберігання його Персональних даних.
9.9. Організатор/Виконавець Акції залишають за собою право не вступати в письмові переговори або інші контакти з Учасниками/Переможцями Акції, окрім випадків, передбачених цими Правилами.
9.10. Організатор/Виконавець Акції не беруть участі у вирішенні суперечок щодо визначення Переможців Акції та розподілом Подарункового фонду Акції між Переможцями Акції
9.11. Терміни, що використовуються в даних Правилах, відносяться виключно до даної Акції.
9.12. Організатор Акції не несе відповідальності за невиконання зобов’язань, зазначених в цих Правилах, у разі настання будь-яких форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежі, повені, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у чинному законодавстві України, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини.